Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοχώρου επιτρέπεται μόνο εφόσον αποδέχεστε τους Όρους Χρήσεως που ακολουθούν. Η περιήγηση στον ιστοχώρο καθώς και κάθε άλλη μορφή χρήσης αυτού θεωρείται ανεπιφύλάκτη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης ή σε περίπτωση που δεν είστε κάτοικος Ελλάδος, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο.

1. Χρήση του ιστοχώρου: Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος ιστοχώρου εφόσον, είτε δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, είτε δεν είστε κάτοικος Ελλάδος.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να διατηρεί ή να συνεχίζει να διατηρεί τον ιστοχώρο αυτόν και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία του ή να τον τροποποιήσει σημαντικά.

2. Σύνδεσμοι: Ο ιστοχώρος αυτός, για τη διευκόλυνση των χρηστών, περιέχει σε διάφορα σημεία του μέσω ειδικών συνδέσμων παραπομπές σε άλλους ιστοχώρους (links ή hyperlinks). Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, οιουδήποτε είδους, για το περιεχόμενο των ιστοχώρων αυτών, ούτε γνωρίζει αν το περιεχόμενο αυτό είναι συμβατό με τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. Δέον να χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους αυτούς πάντοτε με προσοχή και με δική σας ευθύνη.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία: Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου του Ν. 2121/1993 καθώς και κάθε άλλης εφαρμοστέας διατάξεως. Η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, περιλαμβανομένου του κώδικα html, των εικόνων και των λοιπών δεδομένων, απαγορεύεται αυστηρώς χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδική άδεια από την Εταιρεία επί τούτου. Η παρούσα δεν περιορίζει τα δικαιώματα ιδιωτικής αναπαραγωγής που παρέχονται από τον Ν. 2121/1993 καθώς και κάθε άλλο εφαρμοστέο νομοθέτημα. Ενδεικτικώς η δημοσιοποίηση σε άλλη ιστοσελίδα δεν θεωρείται «ιδιωτική αναπαραγωγή». Επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

4. Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Όλα τα ονόματα προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, η εμπορική επωνυμία της Εταιρείας καθώς και των εταιρειών που αντιπροσωπεύει καθώς και κάθε άλλο στοιχείο λεκτικό ή εικαστικό που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται, στο μέγιστο βαθμό που αυτό μπορεί να απαγορευθεί, η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός κι αν παρέχεται από την Εταιρεία ειδική γραπτή άδεια.
Η Εταιρεία δεν διεκδικεί κανένα απολύτως δικαίωμα σε οποιαδήποτε εμπορικά σήμα ή συναφές δικαίωμα τρίτων προσώπων, που εμφανίζεται στον παρόντα ιστοχώρο. Τα σήματα αυτά των τρίτων προσώπων εμφανίζονται στην ιστοχώρο μόνο με σκοπό να προσδιορισθούν τα συγκεκριμένα προϊόντα και σε καμία περίπτωση η χρήση τους δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως διεκδίκησή τους από την Εταιρεία ή συσχετισμός της Εταιρείας με τους δικαιούχους των σημάτων αυτών.

5. Μη εμπιστευτικότητα πληροφοριών και παραίτηση από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και της σχετικής δήλωσης της Εταιρείας που μπορείτε να βρείτε εδώ, η Εταιρεία θα θεωρήσει οιαδήποτε αλληλογραφία της αποστείλετε με οιοδήποτε τρόπο, όπως e-mail, φόρμα επικοινωνίας κλπ, ως μη απόρρητη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιήσει αυτήν την αλληλογραφία, η οποία μπορεί να εμπεριέχει ακόμα και χρήσιμες ιδέες για νέα προϊόντα, πρωτότυπες πληροφορίες, τεχνικές που θα μπορούσαν να κατοχυρωθούν ως ευρεσιτεχνίες κλπ, με κάθε τρόπο, όπως με αναδημοσίευση, με εμπορική εκμετάλλευση κλπ, δίχως να έχει οιαδήποτε υποχρέωση για αμοιβή ή για οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση, εκτός κι αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά από το νόμο. Με την αποστολή μηνύματος προς την εταιρεία παραιτείστε ρητώς και ανεκκλήτως από οποιοδήποτε δικαίωμα επί του μηνύματος ή από το μήνυμα, όπως ενδεικτικώς το δικαίωμα απορρήτου, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλα.

6. Μερική ακυρότητα: Η παρούσα ισχύει ακόμα κι αν κάποιος ή κάποιοι όροι είναι άκυροι.

7. Γενική ρήτρα καλής πίστης: Ο κατάλογος των περιορισμών είναι ενδεικτικός. Εν όψει και του γεγονότος ότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται άνευ ανταλλάγματος, η καλή πίστη ενδέχεται να επιβάλλει κι άλλους περιορισμούς στον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία: Για οιαδήποτε διαφορά προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του παρόντος ιστοχώρου, περιλαμβανομένης της αδικοπρακτικής ευθύνης και της αντιδικίας για την εγκυρότητα των Όρων Χρήσης, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικώς αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα. Συμφωνείτε ότι παραιτήστε στο μέτρο που είναι επιτρεπτό από τη χρήση ως αποδεικτικών μέσων στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστοχώρο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προοίμιο
Η Γιάννης Λουκάκος-Παναγιώτης Λουκάκος ΟΕ (εφεξής η Εταιρεία), έχει δημιουργήσει τον ιστοχώρο αυτόν, τον οποίο δικαιούσθε να χρησιμοποιείτε μόνον εφόσον αποδέχεσθε τους όρους χρήσης, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό και στους επαγγελματίες της υγείας.

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο αυτόν αποδέχεστε τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ευαίσθητα Δεδομένα
Η Εταιρεία σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά νοούνται στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997. Η αποστολή προς την Εταιρεία επιστολής, περιλαμβανομένου του e-mail, που εμπεριέχει ευαίσθητα δεδομένα (όπως π.χ. για την κατάσταση της υγείας), θεωρείται γραπτή συγκατάθεση κατά την έννοια της περίπτωσης (α), παράγραφος 2, άρθρο 7 του Ν. 2472/1997, και η επιστολή θα διατηρείται στο αρχείο της Εταιρείας για το πρόσφορο και αναγκαίο διάστημα, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιβάλλει την άμεση καταστροφή της

Μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Τυχόν επεξεργασία μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της χρήσης του ιστοχώρου.
Ο παρών ιστοχώρος κατ' αρχήν δεν εμπεριέχει σελίδες που να απαιτούν την υποβολή στοιχείων που ορίζουν ή μπορούν να ορίσουν το υποκείμενο των δεδομένων. Εντούτοις, σε κάποιες ή και σε όλες τις σελίδες μπορεί να εγκαθίσταται στο δίσκο σας αρχείο cookie, με αποκλειστικούς σκοπούς τη βελτιστοποίηση της περιήγησης και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων. Το cookie κατ' αρχήν δεν συνδέεται με προσωπικά δεδομένα, και ούτε υπάρχει τέτοια βούληση της εταιρείας, αλλά κάτι τέτοιο, δεν θα πρέπει να αποκλείεται.

Μη κοινοποίηση σε τρίτους
Η Εταιρεία δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους τα στοιχεία των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους και δεν θα τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από τους ανωτέρω αναφερόμενους.

Πρόσβαση και τροποποίηση δεδομένων που αφορούν σε εσάς
Αν θέλετε να επισκοπήσετε ή να τροποποιήσετε τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοχώρους
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται σε ιστοχώρους, όπου ο παρών ιστοχώρος παραπέμπει.

The Seminar Project

Κάθε Hands-on μάθημα μαγειρικής στο The Seminar Project υπόσχεται μια ευχάριστη και απόλυτα δημιουργική εμπειρία!
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

YL Gift Card

Κάντε ένα πρωτότυπο δώρο και χαρίστε στα αγαπημένα σας πρόσωπα μοναδικές εμπειρίες στο The Seminar Project και στο Ψωμί & Αλάτι.
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μείνετε Ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο newsletter για να είστε πάντα ενημερωμένοι για ό,τι καινούργιο ετοιμάζουμε.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER